Régulateurs et thermostats PID

Filtrage
16,31 €
520,83 €
Digitální PID regulátor MF 108 - 802 slouží k přesnému a efektivnímu řízení a regulaci nejen průmyslových systémů, ale také běžných domácích zařízení jako jsou kotle, klimatizace, čerpadla a další podobné stroje a zařízení sloužící k vytápění, chlazení, ohřevu, či čerpání vody. Princip PID regulátoru spočívá ve využití tří různých složek – proporcionální, integrační a derivační – k dosažení co nejlepšího a stabilního řízení. Díky automatickému ladění na optimální hodnotu v daných podmínkách dosáhneme PID regulátorem nejefektivnější regulaci s vysokou přesností bez větších odchylek. Hodnoty pro složky P, I a D lze nastavit manuálně, ale ve většině případů, a to především v domácích podmínkách bude nejlepší svěřit korekci jednotlivých složek automatice regulátoru, která díky funkci "Autotuning" dokáže s vysokou přesností a spolehlivostí nastavit optimální hodnoty tak, aby regulace byla co nejefektivnější.   PID regulátor vyžaduje pro svou funkci zadání vstupní hodnoty (například požadovaná teplota v místnosti), vstup pro zpětnou vazbu (při regulaci teploty to bude teplotní čidlo) a ovládání výstupu (relé, SSR, apod.) pro spínání topení. Automatika se pak postará o správné naladění a nastavení systému tak, aby bylo ovládání topení co nejefektivnější a teplota v místnosti byla udržována bez citelných odchylek.  Model MF108-802 v kompaktním šedém šasi je určen pro instalaci do racku či přístrojového panelu. Proti jiným nabízeným modelům je tento vybaven velkým a jasným displejem, který je velmi dobře viditelný i z větší vzdálenosti. Pro připojení napájení (AC85-265V 50/60Hz) vstupních i výstupních prvků je na zadní straně regulátoru připravena klasická šroubovací svorkovnice. Regulátor dovoluje manuální nastavení všech prvků (P, I, D), lze však zvolit také automatické ladění pomocí funkce Autotuning. Tuto funkci využijí zejména méně zkušení uživatelé, kteří nemají zkušenosti s manuálním nastavováním PID regulátorů. Jako vstup lze zapojit vícero typů teplotních čidel, nebo lineární napěťové prvky pro měření tlaku, průtoku apod. Regulátor je navíc vybaven i dvěma alarmy Lo/Hi pro upozornění na naměřené pod/nad limitní hodnoty.  V naší nabídce naleznete tři PID regulátory MF108-802, které se odlišují pouze ovládáním výstupu. Skladové číslo Model Výstup 104640 PID regulátor MF108-802-VN pro SSR relé 104641 PID regulátor MF108-802-6N 0-10VDC 104642 PID regulátor MF108-802-MN relé 5A/250VAC Balení: PID regulátor, plastová aretační spona
120,00 € / pc. 100,00 € sans TVA
en stock2-5 pc.
Code:
104642
Digitální PID regulátor MF 108 - 802 slouží k přesnému a efektivnímu řízení a regulaci nejen průmyslových systémů, ale také běžných domácích zařízení jako jsou kotle, klimatizace, čerpadla a další podobné stroje a zařízení sloužící k vytápění, chlazení, ohřevu, či čerpání vody. Princip PID regulátoru spočívá ve využití tří různých složek – proporcionální, integrační a derivační – k dosažení co nejlepšího a stabilního řízení. Díky automatickému ladění na optimální hodnotu v daných podmínkách dosáhneme PID regulátorem nejefektivnější regulaci s vysokou přesností bez větších odchylek. Hodnoty pro složky P, I a D lze nastavit manuálně, ale ve většině případů, a to především v domácích podmínkách bude nejlepší svěřit korekci jednotlivých složek automatice regulátoru, která díky funkci "Autotuning" dokáže s vysokou přesností a spolehlivostí nastavit optimální hodnoty tak, aby regulace byla co nejefektivnější.   PID regulátor vyžaduje pro svou funkci zadání vstupní hodnoty (například požadovaná teplota v místnosti), vstup pro zpětnou vazbu (při regulaci teploty to bude teplotní čidlo) a ovládání výstupu (relé, SSR, apod.) pro spínání topení. Automatika se pak postará o správné naladění a nastavení systému tak, aby bylo ovládání topení co nejefektivnější a teplota v místnosti byla udržována bez citelných odchylek.  Model MF108-802 v kompaktním šedém šasi je určen pro instalaci do racku či přístrojového panelu. Proti jiným nabízeným modelům je tento vybaven velkým a jasným displejem, který je velmi dobře viditelný i z větší vzdálenosti. Pro připojení napájení (AC85-265V 50/60Hz) vstupních i výstupních prvků je na zadní straně regulátoru připravena klasická šroubovací svorkovnice. Regulátor dovoluje manuální nastavení všech prvků (P, I, D), lze však zvolit také automatické ladění pomocí funkce Autotuning. Tuto funkci využijí zejména méně zkušení uživatelé, kteří nemají zkušenosti s manuálním nastavováním PID regulátorů. Jako vstup lze zapojit vícero typů teplotních čidel, nebo lineární napěťové prvky pro měření tlaku, průtoku apod. Regulátor je navíc vybaven i dvěma alarmy Lo/Hi pro upozornění na naměřené pod/nad limitní hodnoty.  V naší nabídce naleznete tři PID regulátory MF108-802, které se odlišují pouze ovládáním výstupu. Skladové číslo Model Výstup 104640 PID regulátor MF108-802-VN pro SSR relé 104641 PID regulátor MF108-802-6N 0-10VDC 104642 PID regulátor MF108-802-MN relé 5A/250VAC Balení: PID regulátor, plastová aretační spona
120,00 € / pc. 100,00 € sans TVA
en stock1 pc.
Code:
104641
Le contrôleur numérique PID MF 108 - 802 est utilisé pour un contrôle et une régulation précis et efficaces non seulement des systèmes industriels, mais aussi des appareils domestiques courants tels que les chaudières, les climatiseurs, les pompes et autres machines et appareils similaires utilisés pour le chauffage, le refroidissement, le chauffage ou le pompage de l'eau. Le principe d'un contrôleur PID est d'utiliser trois composantes différentes - proportionnelle, intégrative et dérivée - pour obtenir le contrôle le meilleur et le plus stable. En se réglant automatiquement sur la valeur optimale dans les conditions données, le régulateur PID permet d'obtenir le contrôle le plus efficace avec une grande précision sans écarts majeurs. Les valeurs des composantes P, I et D peuvent être réglées manuellement, mais dans la plupart des cas, en particulier dans les conditions domestiques, il est préférable de confier la correction des composantes individuelles à l'automate du régulateur qui, grâce à la fonction "Autotuning", peut régler les valeurs optimales avec une grande précision et fiabilité afin que le contrôle soit aussi efficace que possible. Pour fonctionner, le régulateur PID a besoin d'une valeur d'entrée (par exemple, la température ambiante souhaitée), d'une entrée de retour (pour la régulation de la température, il s'agit d'un capteur de température) et d'une commande de sortie (relais, SSR, etc.) pour la commutation de l'appareil de chauffage. L'automatisation se chargera ensuite de régler correctement le système afin que la régulation du chauffage soit aussi efficace que possible et que la température de la pièce soit maintenue sans écarts notables. Lemodèle MF108-802, dans un châssis gris compact, est conçu pour une installation en rack ou sur le tableau de bord. Par rapport aux autres modèles proposés, celui-ci est doté d'un grand écran lumineux qui est très visible, même à distance. Un bornier à vis classique est prévu à l'arrière du contrôleur pour connecter l'alimentation (AC85-265V 50/60Hz), les éléments d'entrée et de sortie. Le contrôleur permet un réglage manuel de tous les éléments (P, I, D), mais un réglage automatique peut également être sélectionné à l'aide de la fonction Autotuning. Cette fonction sera surtout utilisée par les utilisateurs moins expérimentés qui n'ont aucune expérience du réglage manuel des régulateurs PID. Plusieurs types de capteurs de température ou d'éléments de tension linéaire pour la pression, le débit, etc. peuvent être connectés en entrée. Le contrôleur est également équipé de deux alarmes Lo/Hi pour avertir des valeurs limites inférieures ou supérieures mesurées . Notre offre comprend trois régulateurs PID MF108-802, qui ne diffèrent que par le contrôle de la sortie Numéro de stock Modèle Sortie 104640 Contrôleur PID MF108-802-VN pour relais SSR 104641 Contrôleur PID MF108-802-6N 0-10VDC 104642 Contrôleur PID MF108-802-MN relais 5A/250VAC Emballage : régulateur PID, clip de verrouillage en plastique
120,00 € / pc. 100,00 € sans TVA
en stock1 pc.
Code:
104640
Régulateur PID programmable à 12 canaux avec relais de sortie 230V/3A pour le contrôle et l'automatisation. Le contrôleur PID est un contrôleur continu, composé de parties proportionnelles, d'intégration et de dérivation. Dans les systèmes de contrôle, il est placé devant le système contrôlé. Le contrôleur reçoit l'écart de commande et émet la variable d'action (ON/OFF). Il est conçu pour la commande d'équipements industriels et la commande/automatisation de fours de chauffage, d'équipements de soudage et d'autres machines dépendant de la chaleur. Le régulateur peut être utilisé pour contrôler très précisément la température de jusqu'à douze appareilsou éléments chauffants différents. Le régulateur fonctionne sur le principe de la commutation de la sortie avec le retour d'information d'un capteur de température. Toutes les constantes et tous les paramètres peuvent être réglés et ajustés pour une régulation et une commutation optimales de la température. Le régulateur PID est nettement plus précis que n'importe quelle solution thermostatique. Le contrôleur à 12 canaux avec affichage à DEL rouge est conçu pour être intégré au panneau de l'équipement. Le contrôleur PID est équipé de 12 entrées pour les sondes de température PT100 et de 12 sorties relais 230V/3A AC. pour le contrôle des dispositifs. SC, P, I, d, At, Hy. Capteurs de température compatibles Options de réglage : SC - correction des erreurs P - relation proportionnelle I - Temps intégral d - Rapport de différence At - autotune Réglage de l'hystérésis Contenu de l'emballage : Régulateur PID
516,52 € / pc. 430,43 € sans TVA
en stock2-5 pc.
Code:
104263
Régulateur PID programmable à douze canaux avec commande 12V/20mA pour huit relais SSR pour le contrôle et l'automatisation. Le contrôleur PID est un contrôleur continu, composé de parties proportionnelles, d'intégration et de dérivation. Dans les systèmes de contrôle, il est placé devant le système contrôlé. Le contrôleur reçoit l'écart de commande et émet la variable d'action (ON/OFF). Il est conçu pour la commande d'équipements industriels et la commande/automatisation de fours de chauffage, d'équipements de soudage et d'autres machines dépendant de la chaleur. Le régulateur peut être utilisé pour contrôler très précisément la température de jusqu'à douzeappareils ou éléments chauffantsdifférents . Le régulateur fonctionne sur le principe de la commutation de la sortie avec le retour d'information d'un capteur de température. Toutes les constantes et tous les paramètres peuvent être réglés et ajustés pour une régulation et une commutation optimales de la température. Le régulateur PID est nettement plus précis que n'importe quelle solution thermostatique. Le contrôleur à 12 canaux avec affichage à DEL rouge est conçu pour être intégré au panneau de l'équipement. Le contrôleur PID dispose de 12 entrées pour les capteurs de température PT100 et d'une sortie de tension 12V/20mA pour contrôler 12 relais SSR. Tous les paramètres nécessaires peuvent être réglés dans le menu du contrôleur : SC, P, I, d, At, Hy. Capteurs de température compatibles Options de réglage : SC - correction des erreurs P - relation proportionnelle I - Temps intégral d - Rapport de différence At - autotune Réglage de l'hystérésis Contenu de l'emballage : Régulateur PID
506,09 € / pc. 421,74 € sans TVA
en stock1 pc.
Code:
104243
La minuterie numérique universelle 0,01sec - 999min est conçue pour démarrer l'appareil connecté à des intervalles ou des cycles définis avec précision. Le déclenchement se fait soit en appuyant sur la pédale, soit en appuyant sur le bouton vert sur le panneau avant, soit à partir d'un système maître connecté au connecteur de la pédale. Les intervalles de temps peuvent être réglés dans plusieurs plages allant d'un centième de seconde à 999 minutes. La sortie de la minuterie est un contact de neutralisation à relais unique qui est acheminé vers le connecteur de sortie à trois broches. Le connecteur de déclenchement (pédale) est de type D15, la broche 10 étant GND et la broche 11 étant de contrôle, en connectant ces deux broches, un intervalle de temps prédéfini ou un cycle est déclenché selon un programme préétabli. Plusieurs programmes sont disponibles, de la simple minuterie à la commutation cyclique par intervalles. Connecteur de sortie broche 1 - N.C. - au repos, connectée au contact commun COM broche 2 - COM (contact commun) broche 3 - N.O. - déconnectée au repos, connectée à COM lorsque la minuterie est activée Contenu de l'emballage : minuterie universelle avec une plage de 0,01 seconde à 999 minutes, câble d'alimentation secteur, réducteur D15.
417,39 € / pc. 347,83 € sans TVA
en stock2-5 pc.
Code:
103163
Régulateur PID programmable à huit canaux avec relais de sortie 230V/3A pour le contrôle et l'automatisation. Le contrôleur PID est un contrôleur continu, composé de parties proportionnelles, d'intégration et de dérivation. Dans les systèmes de contrôle, il est placé devant le système contrôlé. Le contrôleur reçoit l'écart de commande et émet la variable d'action (ON/OFF). Il est conçu pour la commande d'équipements industriels et la commande/automatisation de fours de chauffage, d'équipements de soudage et d'autres machines dépendant de la chaleur. Le régulateur peut être utilisé pour contrôler très précisément la température de jusqu'à huit appareils ou éléments chauffants différents. Le régulateur fonctionne sur le principe de la commutation de la sortie avec le retour d'information d'un capteur de température. Toutes les constantes et tous les paramètres peuvent être réglés et ajustés pour assurer une régulation et une commutation optimales de la température. Le régulateur PID est nettement plus précis que n'importe quelle solution thermostatique. Le contrôleur à huit canaux avec affichage à DEL rouge est conçu pour être intégré au panneau d'équipement. Le régulateur PID est équipé de huit entrées de capteurs de température (K, E, S, J) et de huit sorties de relais 230V/3A AC pour le contrôle des appareils. Tous les paramètres nécessaires peuvent être réglés dans le menu du contrôleur. Capteurs de température compatibles Options de réglage : SC - correction du capteur - par défaut 0 (réglage/étalonnage du thermocouple du canal) P - bande de proportionnalité - par défaut 0 I - composant d'intégration - par défaut 100 At - Autotuning - par défaut 0 (0-off, 1-on) t - durée du cycle en secondes - par défaut 5 (SSR - 2-8), (relais - 20), cycle plus court = précision plus élevée = usure plus importante des contacts du relais ou de la charge HY - hystérésis du contrôleur en degrés Celsius - par défaut 1 Sn - définition du thermocouple connecté - par défaut 0 (cellule K), valeurs autorisées 0-3, 0 - cellule K, 1 - cellule E, 2 - cellule J, 3 - cellule S Add - adresse du dispositif pour RS485 - par défaut 0 baud - vitesse de communication pour RS485 - par défaut 9600 Cn - communication - par défaut 0 (communication avec le PC), 1 = communication avec la mini-imprimante Contenu de l'emballage : Régulateur PID
318,26 € / pc. 265,22 € sans TVA
en stock1 pc.
Code:
104242
Régulateur PID programmable à huit canaux avec commande 12V/20mA pour huit relais SSR pour le contrôle et l'automatisation. Le contrôleur PID est un contrôleur continu, composé de parties proportionnelles, d'intégration et de dérivation. Dans les systèmes de contrôle, il est placé devant le système contrôlé. Le contrôleur reçoit l'écart de commande et émet la variable d'action (ON/OFF). Il est conçu pour la commande d'équipements industriels et la commande/automatisation de fours de chauffage, d'équipements de soudage et d'autres machines dépendant de la chaleur. Le régulateur peut être utilisé pour contrôler très précisément la température de jusqu'à huit appareils ou éléments chauffants différents. Le régulateur fonctionne sur le principe de la commutation de la sortie avec le retour d'information d'un capteur de température. Toutes les constantes et tous les paramètres peuvent être réglés et ajustés pour assurer une régulation et une commutation optimales de la température. Le régulateur PID est nettement plus précis que n'importe quelle solution thermostatique. Le contrôleur à huit canaux avec affichage à DEL rouge est conçu pour être intégré au panneau d'équipement. Le contrôleur PID est équipé de huit entrées pour les capteurs de température (K, E, S, J) et d'une sortie de tension 12V/20mA pour contrôler huit relais SSR. Tous les paramètres nécessaires peuvent être réglés dans le menu du contrôleur. Capteurs de température compatibles. Options de réglage : SC - correction du capteur - par défaut 0 (réglage/étalonnage du thermocouple du canal) P - bande de proportionnalité - par défaut 0 I - composant d'intégration - par défaut 100 At - Autotuning - par défaut 0 (0-off, 1-on) t - durée du cycle en secondes - par défaut 5 (SSR - 2-8), (relais - 20), cycle plus court = précision plus élevée = usure plus importante des contacts du relais ou de la charge HY - hystérésis du contrôleur en degrés Celsius - par défaut 1 Sn - définition du thermocouple connecté - par défaut 0 (cellule K), valeurs autorisées 0-3, 0 - cellule K, 1 - cellule E, 2 - cellule J, 3 - cellule S Add - adresse du dispositif pour RS485 - par défaut 0 baud - vitesse de communication pour RS485 - par défaut 9600 Cn - communication - par défaut 0 (communication avec le PC), 1 = communication avec la mini-imprimante Contenu de l'emballage : Régulateur PID
328,70 € / pc. 273,91 € sans TVA
en stock2-5 pc.
Code:
104262
Régulateur PID programmable à six canaux avec commande 12V/20mA pour six relais SSR pour le contrôle et l'automatisation. Le contrôleur PID est un contrôleur continu, composé de parties proportionnelles, d'intégration et de dérivation. Dans les systèmes de contrôle, il est placé devant le système contrôlé. Le contrôleur reçoit l'écart de commande et émet la variable d'action (ON/OFF). Il est conçu pour la commande d'équipements industriels et la commande/automatisation de fours de chauffage, d'équipements de soudage et d'autres machines dépendant de la chaleur. Le régulateur peut être utilisé pour contrôler très précisément la température d'un maximum de six appareils ou éléments chauffants différents. Le régulateur fonctionne sur le principe de la commutation de la sortie avec le retour d'information d'un capteur de température. Toutes les constantes et tous les paramètres peuvent être réglés et ajustés pour assurer une régulation et une commutation optimales de la température. Le régulateur PID est nettement plus précis que n'importe quelle solution thermostatique. Le contrôleur à six canaux avec affichage à DEL rouge est conçu pour être intégré au panneau d'équipement. Le contrôleur PID est équipé de six entrées pour les capteurs de température (K, E, S, J.) et d'une sortie de tension 12V/20mA pour contrôler six relais SSR. Tous les paramètres nécessaires peuvent être réglés dans le menu du contrôleur. Sondes de température compatibles : K, E, S, J. Options de réglage : SC - correction du capteur - par défaut 0 (réglage/étalonnage du thermocouple du canal) P - bande de proportionnalité - par défaut 0 I - composant d'intégration - par défaut 100 At - Autotuning - par défaut 0 (0-off, 1-on) t - durée du cycle en secondes - par défaut 5 (SSR - 2-8), (relais - 20), cycle plus court = précision plus élevée = usure plus importante des contacts du relais ou de la charge HY - hystérésis du contrôleur en degrés Celsius - par défaut 1 Sn - définition du thermocouple connecté - par défaut 0 (cellule K), valeurs autorisées 0-3, 0 - cellule K, 1 - cellule E, 2 - cellule J, 3 - cellule S Add - adresse du dispositif pour RS485 - par défaut 0 baud - vitesse de communication pour RS485 - par défaut 9600 Cn - communication - par défaut 0 (communication avec le PC), 1 = communication avec la mini-imprimante Contenu de l'emballage : Régulateur PID
313,04 € / pc. 260,87 € sans TVA
en stock2-5 pc.
Code:
104261
Régulateur PID programmable àsix canaux avec relais de sortie 230V/3A pour le contrôle et l'automatisation. Le contrôleur PID est un contrôleur continu, composé de parties proportionnelles, d'intégration et de dérivation. Dans les systèmes de contrôle, il est placé devant le système contrôlé. Le contrôleur reçoit l'écart de commande et émet la variable d'action (ON/OFF). Il est conçu pour la commande d'équipements industriels et la commande/automatisation de fours de chauffage, d'équipements de soudage et d'autres machines dépendant de la chaleur. Le régulateur peut être utilisé pour contrôler très précisément la température d'un maximum de six appareils ou éléments chauffants différents. Le régulateur fonctionne sur le principe de la commutation de la sortie avec le retour d'information d'un capteur de température. Toutes les constantes et tous les paramètres peuvent être réglés et ajustés pour garantir une régulation et une commutation optimales de la température. Le régulateur PID est nettement plus précis que n'importe quelle solution thermostatique. Le contrôleur à six canaux avec affichage à DEL rouge est conçu pour être intégré au panneau d'équipement. Le contrôleur PID est équipé de six entrées pour les sondes de température (K,E,S,J.) et de six sorties relais 230V/3A AC. pour contrôler l'appareil. Tous les paramètres nécessaires peuvent être réglés dans le menu du contrôleur. Capteurs de température compatibles. Options de réglage : SC - correction du capteur - par défaut 0 (ajustement/étalonnage du thermocouple du canal) P - bande de proportionnalité - par défaut 0 I - composant d'intégration - par défaut 100 At - Autotuning - par défaut 0 (0-off, 1-on) t - durée du cycle en secondes - par défaut 5 (SSR - 2-8), (relais - 20), cycle plus court = précision plus élevée = usure plus importante des contacts du relais ou de la charge HY - hystérésis du contrôleur en degrés Celsius - par défaut 1 Sn - définition du thermocouple connecté - par défaut 0 (cellule K), valeurs autorisées 0-3, 0 - cellule K, 1 - cellule E, 2 - cellule J, 3 - cellule S Add - adresse du dispositif pour RS485 - par défaut 0 baud - vitesse de communication pour RS485 - par défaut 9600 Cn - communication - par défaut 0 (communication avec le PC), 1 = communication avec la mini-imprimante Contenu de l'emballage : Régulateur PID
297,39 € / pc. 247,83 € sans TVA
en stock2-5 pc.
Code:
104241
Jauge de niveau hydrostatique à deux entrées pour le contrôle et la mesure du niveau de liquides non agressifs (eau, huile) dans des réservoirs non pressurisés, des cuves, des puisards, des réservoirs d'eau dans des endroits où la hauteur du liquide ne peut pas être détectée visuellement ou lorsqu'il est nécessaire de vérifier constamment le niveau exact. L'indicateur de niveau monté sur panneau est équipé de deux entrées pour les sondes hydrostatiques qui mesurent la hauteur du niveau d'eau en cm avec une résolution de 0,1 cm. Chacune des entrées peut être équipée d'un capteur avec une plage de mesure différente, de sorte que deux niveaux de liquide différents dans deux réservoirs peuvent être mesurés indépendamment l'un de l'autre au même moment. Il est possible de définir une alarme supérieure et inférieure pour chaque capteur, qui commute le relais de sortie 230V/3A lorsque la valeur définie est dépassée. Les relais peuvent alors déclencher une alarme sonore ou visuelle, ou être utilisés, par exemple, pour commuter des pompes afin de réguler le niveau de liquide dans un réservoir. Pour l'affichage des valeurs mesurées, le capteur de niveau est équipé d'un affichage LED et d'un bargraph. L'appareil permet également le réglage de l'hystérésis et dispose d'une option de calibrage intégrée, le capteur connecté doit être calibré lors de sa première mise en service. Le module est alimenté par un courant alternatif 230V/50Hz avec une puissance d'entrée de 5W. Les capteurs câblés, l'alimentation et les sorties relais sont connectés au module à l'aide d'un bornier à vis classique. Le contrôle de la jauge de niveau est réalisé par des boutons à membrane à côté du bargraph. Calibrage du capteur. Avant la première utilisation, il est nécessaire de connaître la profondeur exacte à laquelle le capteur sera placé et grâce à laquelle il sera possible de vérifier et de calibrer le capteur avant sa première utilisation. la jauge de niveau est conçue pour les capteurs 24V/4-20mA uniquement Le capteur de niveau hydrostatique est affecté par la pression atmosphérique actuelle et de légères variations de la mesure peuvent se produire lorsque la pression change. La jauge de niveau est conçue pour être utilisée dans des réservoirs non pressurisés uniquement. Comme il s'agit d'un capteur qui mesure la pression du liquide en fonction de la hauteur de la colonne d'eau, il est nécessaire qu'il soit installé au fond du réservoir. Le capteur n'est pas inclus et doit être acheté séparément. Il existe plusieurs types de capteurs de niveau dans notre gamme. Contenu de l'emballage.
255,65 € / pc. 213,04 € sans TVA
en stock2-5 pc.
Code:
104252
Jauge de niveau hydrostatique - Contrôleur de niveau de liquide monté sur rail DIN pour mesurer et contrôler la hauteur de la colonne d'eau dans les puisards, les réservoirs, les citernes d'eau dans les endroits où la hauteur du liquide ne peut pas être détectée visuellement ou lorsqu'il est nécessaire de vérifier constamment le niveau exact. La jauge de niveau montée sur rail DIN avec affichage LED rouge et bargraph est utilisée pour mesurer en continu le niveau en unités de cm avec une résolution de 0,1 cm. La jauge de niveau dispose de quatre sorties de commutation à relais 230V/3A pour le réglage des alarmes ou la commutation de dispositifs externes (pompe, alarme optique ou sonore...). Chaque sortie peut être réglée séparément avec un niveau de liquide différent et une hystérésis différente. L'indicateur de niveau peut ainsi commuter des relais à quatre hauteurs de niveau d'eau différentes en utilisant un seul capteur. Par exemple, lorsque tous les relais sont activés et réglés, il est possible de régler l'alarme pour qu'elle se déclenche lorsque le niveau d'eau est très bas ou très haut, et en même temps d'activer et de désactiver la pompe pour maintenir un niveau d'eau constant. L'appareil permet également de régler l'hystérésis et dispose d'une option de calibrage intégrée, le capteur connecté devant être calibré lors de la première mise en marche. Le module monté sur rail DIN est alimenté par un courant alternatif 230V/50Hz avec une puissance d'entrée de 5W. Les capteurs câblés, l'alimentation et les sorties relais sont connectés au module à l'aide d'un bornier à vis classique. Le contrôle de la jauge de niveau est réalisé par des boutons à membrane sous l'écran. Calibrage du capteur. Avant la première utilisation, il est nécessaire de connaître la profondeur exacte à laquelle le capteur sera placé et grâce à laquelle il sera possible de vérifier et de calibrer le capteur avant sa première utilisation. la jauge de niveau est conçue pour les capteurs 24V/4-20mA uniquement Le capteur de niveau hydrostatique est affecté par la pression atmosphérique actuelle et de légères variations de la mesure peuvent se produire lorsque la pression change. La jauge de niveau est conçue pour être utilisée dans des réservoirs non pressurisés uniquement. Comme il s'agit d'un capteur qui mesure la pression du liquide en fonction de la hauteur de la colonne d'eau, il est nécessaire qu'il soit installé au fond du réservoir. Le capteur n'est pas inclus et doit être acheté séparément. Il existe plusieurs types de capteurs de niveau dans notre gamme. Contenu de l'emballage.  
213,91 € / pc. 178,26 € sans TVA
en stock6-25 pc.
Code:
104253
Régulateur PID PC410 pour la régulation de la température dans l'industrie ou comme pièce de rechange pour les stations de travail, le régulateur est conçu pour une installation encastrée. Le contrôleur permet de régler les paramètres de base du contrôleur PID, d'utiliser la fonction d'autoréglage des paramètres PID (fonction d'autoréglage) ou de passer le contrôleur en mode contrôleur à deux états / thermostat (ON/OFF). La sortie est un relais avec un contact de commutation ou une sortie de tension de 20V pour le contrôle SSR. Il est possible de définir une seule sortie d'alarme (ALARM1, contact de commutation de relais) de manière programmatique. Le régulateur utilise un thermocouple de type K comme capteur d'entrée. Le régulateur permet de réguler la température dans une plage de 0°C ~ 1820°C. Le régulateur peut être réglé sur le réglage automatique des valeurs ou les trois composants peuvent être réglés manuellement. Le régulateur PID donne une action à sa sortie qui est la somme des trois composantes : 1) une composante proportionnelle, proportionnelle à l'écart de régulation 2) une composante dérivée, proportionnelle au taux de variation de l'écart de régulation dans le temps 3) la composante d'intégration, proportionnelle à l'intégrale temporelle de l'écart de régulation Le régulateur PID est utilisé pour contrôler précisément la température par le produit de ces trois composantes. Ces composantes peuvent être réglées manuellement pour affiner le contrôle selon les besoins ou laisser la fonction à l'automatisation du régulateur. Le contrôleur PC410 régule la température en connectant une sonde de température à l'entrée pour mesurer la température et un relais à la sortie pour commuter le dispositif où la température doit être régulée. Le thermostat est une pièce de rechange pour le système de soudure infrarouge iR6500 Capteurs de température pris en charge : thermocouple de type K, PT100, capteur Cu50 - la température maximale mesurée dépend du type de capteur utilisé.
130,43 € / pc. 108,70 € sans TVA
en stock1 pc.
Code:
102703
Minuterie industrielle numérique - relais OMRON H3CR-A avec réglage du temps de 0,01 seconde à 300 heures. La minuterie se caractérise par un contrôle mécanique du temps via un régulateur rotatif en combinaison avec des cadrans commutables via deux vis en croix sur le panneau. La vis de gauche modifie les valeurs de l'échelle de régulation 0 - 1,2 / 0 - 3 / 0 - 12 / 0 - 30 et la vis de droite modifie le coefficient global de l'échelle de temps - secondes / 10s / minutes / 10min / heures / 10hrs. Ainsi, la durée maximale du relais est de 300 heures et la durée minimale de 0,01s. Il existe également différents modes de fonctionnement du relais, qui peuvent également être modifiés à l'aide de la vis cruciforme située sur la partie supérieure du panneau. Modes : désactivation retardée, connexion retardée, activation et désactivation retardées, cycle symétrique à partir de la désactivation, cycle symétrique à partir de l'activation, activation après le temps programmé, avec commande par contact S
130,43 € / pc. 108,70 € sans TVA
en stock2-5 pc.
Code:
102899
Régulateur PID PC410 pour la régulation de la température dans l'industrie ou comme pièce de rechange pour les stations de travail, le régulateur est conçu pour une installation encastrée. Le contrôleur permet de régler les paramètres de base du contrôleur PID, d'utiliser la fonction d'autoréglage des paramètres PID (fonction d'autoréglage) ou de passer le contrôleur en mode contrôleur à deux états / thermostat (ON/OFF). La sortie est un relais avec un contact de commutation ou une sortie de tension de 20V pour le contrôle SSR. Il est possible de définir par programmation la sortie d'une alarme (ALARM1, contact de commutation de relais). Le régulateur permet de réguler la température dans une plage de 0°C ~ 1820°C. Le régulateur peut être réglé sur le réglage automatique des valeurs ou les trois composants peuvent être réglés manuellement. Le régulateur PID donne une action à sa sortie qui est la somme des trois composantes : 1) une composante proportionnelle, proportionnelle à l'écart de régulation 2) une composante dérivée, proportionnelle au taux de variation de l'écart de régulation dans le temps 3) la composante d'intégration, proportionnelle à l'intégrale temporelle de l'écart de régulation Le régulateur PID est utilisé pour contrôler précisément la température par le produit de ces trois composantes. Ces composantes peuvent être réglées manuellement pour affiner le contrôle selon les besoins ou laisser la fonction à l'automatisation du régulateur. Le contrôleur PC410 régule la température en connectant une sonde de température à l'entrée pour mesurer la température et un relais à la sortie pour commuter le dispositif où la température doit être régulée. Capteurs de température pris en charge : thermocouple de type K, PT100, capteur Cu50 - la température maximale mesurée dépend du type de capteur utilisé.
130,43 € / pc. 108,70 € sans TVA
en stock2-5 pc.
Code:
103216
Régulateur PID Sinotimer MC100 0-1300°C pour le contrôle de la température dans l'industrie ou comme pièce de rechange pour les stations de travail, le régulateur est conçu pour une installation encastrée. Le régulateur de température permet de régler les paramètres PID de base, d'utiliser la fonction d'autoréglage des paramètres PID (fonction d'autoréglage) ou de passer le régulateur en mode régulateur à deux états / thermostat (ON/OFF). La sortie est un relais avec un contact de commutation. Il est possible de définir la sortie d'une alarme (ALARM1, contact de commutation de relais) de manière programmatique. Comme capteur d'entrée, il utilise des thermocouples de type K, J, E, R, S, PT100, Cu50. Le régulateur permet de réguler la température dans une plage de 0°C ~ 1300°C. Le régulateur peut être réglé sur les valeurs de réglage automatique ou régler les trois composants manuellement. Le régulateur PID donne une action à sa sortie qui est la somme des trois composantes : 1) une composante proportionnelle, proportionnelle à l'écart de régulation 2) une composante dérivée, proportionnelle au taux de variation de l'écart de régulation dans le temps 3) la composante d'intégration, proportionnelle à l'intégrale temporelle de l'écart de régulation Le régulateur PID est utilisé pour contrôler précisément la température par le produit de ces trois composantes. Ces composantes peuvent être réglées manuellement pour affiner le contrôle selon les besoins ou laisser la fonction à l'automatisation du régulateur. Le sinustre MC100 régule la température en connectant une sonde de température à l'entrée pour mesurer la température et un relais à la sortie pour commuter l'appareil où la température doit être régulée.  
99,13 € / pc. 82,61 € sans TVA
en stock6-25 pc.
Code:
103716
Régulateur industriel PID, thermostat REX-C100FK02-V*AN DA avec fonction de paramétrage automatique du PID, plage de température 0 - 999 °C avec sortie pour relais SSR, mesure de la température par sonde type K, installation facile par insertion dans un boîtier DIN 1/16.  
78,26 € / pc. 65,22 € sans TVA
en stockplus de 25 pc.
Code:
102218
Régulateur PID C100FK02-V*DA avec relais SSR 24-380VAC 40A et sonde de température type K 0~400℃ L'ensemble de régulateur PID fourni avec relais SSR et thermocouple est idéal pour contrôler les chaudières, les serpentins de chauffage et autres dispositifs de chauffage qui chauffent les espaces de vie ou sont utilisés pour le chauffage de l'eau. L'ensemble du système PID + relais + capteur est conçu et fourni par nos soins afin de faciliter au maximum l'achat, l'installation et la mise en service pour le client. L'ensemble est essentiellement un thermostat professionnel à commande numérique avec relais SSR pour un contrôle de haute puissance adapté à l'installation dans une boîte ou un tableau de bord. Lerégulateur PID monocanal C100FK02-V*DA est fabriqué dans un format standard DIN 1/16 - 45x45mm avec un cadre pour le montage dans un tableau de bord ou un boîtier. A l'arrière se trouve un bornier à vis pour la connexion de l'alimentation 230V AC, du capteur de température, de la sortie de contrôle pour le relais SSR (4-20mA DC) et des bornes d'alarme. La face avant comporte deux afficheurs LED PV et SV et quatre boutons à membrane pour le contrôle et le réglage des paramètres. L'afficheur supérieur PV indique la valeur actuelle du mesurande et l'afficheur inférieur SV indique la valeur réglée par l'utilisateur. Les affichages sont codés par couleur : PV - LED rouge, SV - LED verte. Le relais SSR fourni 24 - 380V AC, 0-40A, est utilisé pour commuter l'équipement connecté, par exemple une chaudière, le fonctionnement du relais est contrôlé par un contrôle PID précis avec un capteur de température connecté. Le relais SSR fourni a besoin d'être refroidi passivement à des puissances plus élevées, à cette fin le profilé en aluminium fourni est utilisé. En plus du relais SSR avec dissipateur thermique, le kit comprend également une sonde de température de type K avec un filetage M6 de 9 mm de long et une tresse en acier pour éviter les dommages mécaniques et thermiques au fil de la sonde. La sonde fournie a une plage de température de 0-400°C. Cependant, le contrôleur PID prend également en charge d'autres capteurs de température tels que K, J, S, R, PT100, CU50, qui peuvent avoir une plage de température plus élevée et, si nécessaire, le capteur de température d'origine peut être remplacé par un autre en fonction des exigences de l'application. Le régulateur PID permet un réglage manuel de ces paramètres : AL1 - Réglage du déclenchement de l'alarme ATU - Désactivation de la fonction PID (autotuning) P Bande de proportionnalité - réglage manuel I Temps d'intégration - réglage manuel D Temps de dérivation - réglage manuel Ar - Plage de travail de la bande proportionnelle T Réglage du temps du cycle de contrôle (période PWM en secondes) SC Correction des erreurs de mesure LCY Verrouillage du changement de paramètre COD Réglage du type de capteur de température (K, J, S, R, PT100, CU50) Qu'est-ce que le PID et comment fonctionne-t-il ? Le contrôle PID (contrôle proportionnel-intégral-différentiel) est une méthode de contrôle automatique utilisée pour maintenir un état stable dans les systèmes sensibles aux changements des conditions d'entrée.la commande PID compare la valeur de sortie du système (la variable mesurée) à la valeur souhaitée (la variable de référence) et calcule un signal de sortie basé sur cet écart qui affecte le comportement du système. Le signal de sortie total du contrôleur PID est donc une combinaison des sorties de trois parties : la partie proportionnelle (P), la partie intégrale (I) et la partie différentielle (D). La partie proportionnelle (P) garantit que plus l'écart entre la valeur mesurée et la valeur de référence est important, plus le signal de sortie sera important, ce qui réduira cet écart. Cette partie aide le système à réagir rapidement aux changements des conditions d'entrée. Partie d'intégration (I) - garantit que pour des durées plus longues d'écart entre la valeur mesurée et la valeur de référence, le signal de sortie augmentera afin d'aider le système à atteindre un état stable aussi rapidement que possible. Cette partie aide le système à éliminer les écarts à long terme. Partie différentielle (D) - Garantit que le système aura des pics moins importants en réponse aux changements des conditions d'entrée en ajustant le signal de sortie sur la base du taux de variation de l'écart entre les valeurs mesurées et les valeurs de référence. Contenu de l'emballage : Régulateur PID C100FK02-V*DA, relais SSR SSR-40 DA 24-380V AC 40A, Thermocouple Type K, 0-400°C, 1m.  
73,04 € / pc. 60,87 € sans TVA
Les marchandises sont en route 30.06.2024
Code:
104576
Régulateur PID / thermostat CH502FK02 entièrement programmable avec deux afficheurs LED pour l'indication simultanée de la température mesurée et de la température de consigne, conçu pour un montage sur panneau (DIN 1/8). Ce régulateur PID permet de contrôler la température de 0°C ~ 1820°C Le régulateur permet de régler les paramètres de base du régulateur PID, d'utiliser la fonction d'autoréglage des paramètres PID (fonction d'autoréglage) ou de basculer le régulateur en mode régulateur d'état / thermostat (ON/OFF). La sortie est un relais avec un contact de commutation ou une sortie de tension 12V pour le contrôle SSR. Il est possible de définir par programmation la sortie d'une alarme (ALARM1, contact de commutation de relais). Il utilise un thermocouple de type "K" comme capteur d'entrée. Le thermostat est conçu pour être intégré dans le panneau, les dimensions du trou de montage sont 92x45mm. Pour une fixation parfaite dans le panneau, des pinces latérales (incluses) sont utilisées pour fixer le thermostat Caractéristiques techniques Régulation : PID ou ON/OFF Auto-tune - Self-tuning : lorsque cette fonction est sélectionnée, elle définit la plage de proportionnalité, le temps d'intégration et de dérivation, le temps de cycle et d'autres paramètres. ON/OFF Temps de cycle : programmable Réglage de la commutation de la sortie ALARM1 Sécurité des données grâce à des verrous de configuration programmables Affichage - 4 chiffres (7 segments LED) : -rouge - température actuelle, mesurée / description du point de consigne -vert - température souhaitée / valeur du point de consigne Autres indications : état de la sortie du régulateur, indicateurs d'alarme et d'autoréglage K 0-1372 ℃ R 0-1700 ℃ S 0-1769 ℃ B 0-1820 ℃ E 0-1000 ℃ N 0-1300 ℃ T -199.9-400.0 ℃ Le contrôleur ne comprend pas de sonde thermocouple.
52,17 € / pc. 43,48 € sans TVA
en stockplus de 25 pc.
Code:
102903
Le XY-WJ01 est un module relais programmable numériquement avec fonction de retard et mode de cycle. Le module permet de régler le relais on/off dans la plage de 0.01s à 999,9min avec fonction de retard en mode synchrone ou asynchrone avec la possibilité de régler le nombre de cycles 1-9999/infini, lorsque le relais cycle le temps que vous réglez T1 et la pause T2. Le relais peut être contrôlé par la tension 3.0V~24.0V, ou en commutant les contacts voir le diagramme de câblage dans la galerie. Un écran LCD rétroéclairé bleu clair avec une police blanche est utilisé pour afficher des informations sur les réglages et l'état du relais, et quatre boutons à commande numérique sont disposés autour de l'écran pour régler toutes les fonctions. Le module est conçu pour être intégré dans le boîtier ou le châssis de l'instrument. Le module relais temporisé est utilisé dans les appareils et dispositifs électriques où il est nécessaire de modifier l'état au moyen d'une temporisation précise, pour contrôler l'éclairage, le chauffage ou les moteurs, les pompes, les machines de dosage, les ventilateurs, les contacteurs, etc. Le module est adapté à la commande de pompes au moyen d'une temporisation précise avec possibilité de répétition, ce qui permet d'obtenir un dosage automatique et répété de liquides avec une grande précision. Fonction de relais : P1 - désactivation du relais au temps t1 programmé (une nouvelle pression sur le bouton au temps t1 réinitialise le compte à rebours) P2 - désactivation du relais à l'instant t1 (une nouvelle pression sur le bouton à l'instant t1 arrête le compte à rebours) P3 - enclenchement du relais à l'heure programmée t1 P4 - désactivation du relais pendant le temps programmé t1, activation du relais pendant le temps programmé t2 en mode cyclique (répétition) (une nouvelle pression sur la touche permet de redémarrer et d'arrêter la minuterie) P5 - activation du relais pour la durée programmée t1, désactivation du relais pour la durée programmée t2 en mode cyclique (répétition) (une nouvelle pression sur le bouton redémarre et arrête la minuterie) P6 ouverture du relais pour la durée programmée t1, fermeture du relais pour la durée programmée t2 en mode cyclique (répétition) P7 ouverture du relais pour la durée t1, ouverture du relais pour la durée t2 en mode cyclique (répétition) P8 Le relais est activé et la déconnexion des contacts de commande ouvre le relais pendant la durée T1 P9 Le relais est ouvert et la déconnexion des contacts de commande active le relais pendant la durée T1 Plages de réglage du temps : 1) 0,01sec~99,99sec 2) 0,1sec~999,9sec 3) 1sec~9999sec 4) 1min~999,9min  
48,00 € / pc. 40,00 € sans TVA
en stock6-25 pc.
Code:
103558
Le STC-100A est un thermostat de panneau de haute qualité qui permet de fonctionner en mode chauffage/refroidissement avec un seul relais de sortie, une sonde de rétroaction, un fonctionnement très simple et une large gamme de réglages. Le thermostat STC-100A permet le contrôle de la température dans la plage -40°C ~ 70°C (mesure -40°C ~ 99°C), le réglage de l'hystérésis, le démarrage différé, la signalisation acoustique, le réglage des valeurs maximales et minimales et l'option d'étalonnage. L'unité d'affichage est un écran LED segmenté à deux chiffres. Le thermostat est alimenté par une tension secteur de 230V AC. Le thermostat n'est pas équipé d'une alimentation à découpage bon marché, mais d'un transformateur classique. Le thermostat est conçu pour être intégré dans le panneau, les dimensions du trou de montage sont de 71x29mm. Pour un ajustement parfait dans le panneau, des glissières latérales orange sont utilisées pour fixer le thermostat - l'installation est facile. Le thermostat comprend une sonde de mesure étanche. La longueur de la sonde est d'environ 2m.
48,00 € / pc. 40,00 € sans TVA
en stock6-25 pc.
Code:
102896
Minuterie avec fonction de retardement DDC-431 avec sortie de commutation. Le circuit est utilisé pour retarder la commutation de la sortie, ou commuter la sortie pour une durée spécifique, ou une combinaison des deux paramètres en même temps. La sortie de commutation avec relais peut être chargée avec DC 30V/10A ou AC 250V/10A. Le circuit peut commuter la sortie pendant un temps (T2) de 0,1s-999min, définir un délai (T1) avant la commutation réelle de 0,1s-999min, et également définir une pause (T3) de 0,1s-999min entre la commutation de la sortie (s'applique au mode P3.1 et P3.2 avec la fonction de répétition L1 en boucle), ce qui permet de définir le cycle de commutation / pause avec le nombre de répétitions 1-999. Le circuit peut être utilisé pour contrôler, par exemple, des distributeurs, des équipements d'emballage, toute machine rotative, des lumières et d'autres appareils électroniques dans l'atelier domestique ou en service. Le module est logé dans un petit boîtier en plastique avec un écran LED rouge et quatre boutons de commande pour le réglage des paramètres de fonction et de commutation, le boîtier a deux œillets sur les côtés pour le montage sur le mur ou le panneau, pour la connexion des fils il y a des bornes à vis sur les deux côtés. Fonctions du module DDC-431 : P1.1 - Quand un signal est appliqué à l'entrée, la sortie s'allume pour un temps T2, après le compte à rebours elle s'éteint (après avoir réappliqué le signal rien et toujours le compte à rebours) P 1.2 - Lorsqu'un signal est appliqué à l'entrée, la sortie s'allume pour le temps T2, après le compte à rebours elle s'éteint (après la réapplication du signal, T2 est remis à zéro et le compte à rebours recommence) P1.3 - Après l'application du signal à l'entrée, la sortie s'allume pour le temps T2, après le compte à rebours elle s'éteint (après l'application du signal à nouveau, le compte à rebours s'arrête) P2 - Après l'application du signal à l'entrée, le premier compte à rebours T1 est lancé, puis la sortie vers T2 est activée P3.1 - Après l'application du signal à l'entrée, la sortie sur T2 est activée, suivie d'une pause T3 et l'ensemble du processus est répété (boucle) en fonction du nombre de répétitions programmées, la séquence entière est désactivée après que la sortie est réactivée ou après le compte à rebours des cycles programmés L1 P3.2, comme P3.1, n'a pas besoin de s'allumer automatiquement mais le compte à rebours démarre automatiquement après avoir réglé les temps et les cycles P4 Identique à 1.1 mais s'allume lorsque le signal est déconnecté, c'est-à-dire que le signal est connecté (tension) et que la sortie s'allume lorsqu'elle est déconnectée. Paramètres réglables : T1) temps de retard 0,1s-999min T2) temps de commutation 0,1s-999min T3) temps de pause 0,1s-999min L1) nombre de répétitions de la boucle 1-999
16,17 € / pc. 13,48 € sans TVA
en stock6-25 pc.
Code:
104520
Capteur hydrostatique pour la mesure du niveau de liquide dans la gamme de 0-1m. Le capteur en acier inoxydable étanche en forme de cylindre avec une hauteur de 141mm et un diamètre de 28mm est utilisé pour mesurer la hauteur du niveau de liquide dans un réservoir ou un conteneur dans la gamme de 0-1m. Après avoir dévissé le couvercle du capteur, on trouve à l'intérieur deux fils pour connecter (souder) le câble menant à l'unité de mesure. Autour du périmètre de toutes les parties vissables, il y a des bandes de caoutchouc d'étanchéité qui empêchent l'eau de pénétrer dans le capteur. Le capteur de pression est situé au bas de la sonde, qui doit être placée au fond du réservoir en position verticale. Le capteur mesure la pression du liquide. Le capteur est adapté aux liquides non agressifs (eau). Un seul capteur est nécessaire pour mesurer le niveau du liquide. Un capteur hydrostatique placé au fond du réservoir/récipient de liquide mesure la pression hydrostatique qui est proportionnelle à la hauteur du niveau d'eau, de cette façon la hauteur du niveau de liquide peut être facilement mesurée. En termes simples, le capteur situé au fond du réservoir mesure la hauteur du niveau au-dessus du capteur. La hauteur du niveau est dérivée de la pression hydrostatique exercée sur le capteur. Le capteur est fourni sans câble, la longueur maximale du câble est de 20m. Le capteur est uniquement conçu pour mesurer le niveau de l'eau, de l'eau légèrement sale ou trouble, ou de liquides ayant une viscosité similaire. Les capteurs hydrostatiques ne peuvent être utilisés que dans des réservoirs non nuageux (atmosphériques). Le capteur doit être connecté à une jauge de niveau avec une sortie 24v 4-20mA pour un fonctionnement correct Contenu de l'emballage : 1x capteur hydrostatique
67,83 € / pc. 56,52 € sans TVA
en stock6-25 pc.
Code:
104244
Capteur hydrostatique pour la mesure du niveau de liquide dans la gamme de 0-3m. Le capteur en acier inoxydable étanche en forme de cylindre avec une hauteur de 141mm et un diamètre de 28mm est utilisé pour mesurer la hauteur du niveau de liquide dans un réservoir ou un conteneur dans la gamme de 0-3m. Après avoir dévissé le couvercle du capteur, on trouve à l'intérieur deux fils pour connecter (souder) le câble menant à l'unité de mesure. Autour du périmètre de toutes les parties vissables, il y a des bandes de caoutchouc d'étanchéité qui empêchent l'eau de pénétrer dans le capteur. Le capteur de pression est situé au bas de la sonde, qui doit être placée au fond du réservoir en position verticale. Le capteur mesure la pression du liquide. Le capteur est adapté aux liquides non agressifs (eau). Un seul capteur est nécessaire pour mesurer le niveau du liquide. Un capteur hydrostatique placé au fond du réservoir/récipient de liquide mesure la pression hydrostatique qui est proportionnelle à la hauteur du niveau d'eau, de cette façon la hauteur du niveau de liquide peut être facilement mesurée. En termes simples, le capteur situé au fond du réservoir mesure la hauteur du niveau au-dessus du capteur. La hauteur du niveau est dérivée de la pression hydrostatique exercée sur le capteur. Le capteur est fourni sans câble, la longueur maximale du câble est de 20m. Le capteur est uniquement conçu pour mesurer le niveau de l'eau, de l'eau légèrement sale ou trouble, ou de liquides ayant une viscosité similaire. Les capteurs hydrostatiques ne peuvent être utilisés que dans des réservoirs non nuageux (atmosphériques). Le capteur doit être connecté à une jauge de niveau avec une sortie 24v 4-20mA pour un fonctionnement correct Contenu de l'emballage : 1x capteur hydrostatique
83,48 € / pc. 69,57 € sans TVA
en stockplus de 25 pc.
Code:
104245
Nombre total de produits 27
Nous sommes à vos côtés depuis 20 ans
Nous sommes à vos côtés depuis 20 ans

Nous sommes à vos côtés depuis 20 ans

Nous avons parcouru un long chemin pendant cette période. Si notre histoire vous intéresse, lire la suite. Merci pour votre soutien !